١.

محصولات لبنی

شرکت کشت و دام صنعتی ایدا تولید کننده انواع محصولات لبنی اعم از شیر گاو است که از تولید به مصرف است

٢.

گوشت قرمز

عرضه کننده گوشت قرمز از گوساله های نر در شرکت کشت و دام صنعتی ایدا به سراسر کشور

٣.

ماهی قزل آلا

پرورش بیش از صد هزار ماهی قزل آلا در استخر دویست متری شرکت ایدا همراه با موتور برق واب قنات

۴.

زراعت گندم و جو

کشت گندم و جو در زمین های زراعی بیش از پنج هکتاری برای علوفه دام و همجنین برای فروش

۵.

زراعت بلال

کشت و زراعت بلال در زمین های زراعی بیش از پنج هکتاری برای علوفه دام و همجنین برای فروش

بررسی میزان تولیدات شرکت در ۵ سال اخیر